ข้อมูลครูสุขศึกษาและพลศึกษาทั้งหมด 9 คน

หน้าที่   1   

รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา รายละเอียด
นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์ ครู คศ.๓ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)    
นางสาวศิริวรรณ โหลแก้ว ครู ศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.)    
ครูกฤติณภัทร สุขเจริญ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
นายอดิสันต์ อมรวณิชศักดิ์ ครู การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)    
นางสาวสิริปนัดดา กึมรัมย์ ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)    
นายอดิเรก ภักตร์ผ่อง ครู ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)    
นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ ครู ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)    
นางสาวจันทร์จิรา นิลเนียม ครู วิทยฐานะชำนาญการ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)    
นายสิริณัฐ มานะวะ ครู ปริญญาตรี สุขศึกษาและพลศึกษา กศ.บ.