ข้อมูลครูประถมศึกษาทั้งหมด 3 คน

หน้าที่   1   

รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา รายละเอียด
นางสาวณัฐธิมา อรรถการุณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปริญาตรี (ค.บ.) /ปริญญาโท (กศ.ม.)    
นางสาวชนกนันท์ การเนตร ครู ปริญญาตรี (ศษ.บ)    
นางสาวภุมรัตน์ แก้วคำ ครู ปริญญาตรี