ข้อมูลครูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหมด 19 คน

หน้าที่   1   

รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา รายละเอียด
นางภารวี กล่อมปัญญา ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) การศึกษามหาบัณฑิต    
นายพีระพล กังวรากุล ครู ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวรัชฎาพิมล ปรุดรัมย์ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวลออรัตน์ มาตรทอง ครู ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวอาชิตา โพธิสอน ครู วิทยาศาสตรบัณฑิต    
นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค ครูชำนาญการ กศ.ม.    
นางสาวภาวิณี สุขตาล ครู ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวอมรรัตน์ ประชีพฉาย ครู ศิลปศาสตรบัณฑิต    
นางสาวสุกัญญา วันเดวา ครู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
นายศักรินทร์ อุสารัมย์ ครูผู้ช่วย ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวสุภัสสร อินทรพิทักษ์ ครู ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาววราภรณ์ สงวนยวง ครู ครุศาสตรบัณฑิต    
นางสาวจุฑามาส ทัศนา ครู การศึกษาบัณฑิต    
นายประสิทธิ์ สว่างกุล ครู ครุศาสตรบัณฑิต    
นายพุฒิพงษ์ ชุ่มชูจันทร์ ครู การศึกษาบัณฑิต    
นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล ครูชำนาญการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    
นายธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ ครู อักษรศาสตรบัณฑิต    
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ โชตินฤวร ครู การศึกษาบัณฑิต    
นายศราวุฒิ​ วังงาม ครูผู้ช่วย ศิลปศาสตรบัณฑิต