๑๑/ ๐๕ / ๒๕๖๖ ประกาศ ผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในโรงอาหารของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
๐๕/ ๐๕ / ๒๕๖๖ ประกาศ เรื่อง ยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในโรงอาหารของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
๓๐/ ๐๓ / ๒๕๖๖ ประกาศผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒๔/ ๐๓ / ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก
๑๕/ ๐๓ / ๒๕๖๖ ประกาศเรื่อง การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
๐๙/ ๐๓ / ๒๕๖๖ ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓๑/ ๑๐ / ๒๕๖๕ ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๑/ ๐๙ / ๒๕๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ CEFR ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อความเป็นเลิศในศตวรรษที่ ๒๑ ( โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ) ด้วยวิธีประกด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๗/ ๐๘ / ๒๕๖๕ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ CEFR ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อความเป็นเลิศในศตวรรษที่ ๒๑ (โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร) ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๑/ ๐๗ / ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่องการประกวดซื้อคอมพิวเตอร์ (All in one) ชุดเครื่องเสียงดิจิตอลพร้อมไมโครโฟน แบบสาย และเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ( เอกสารประกอบ )
๒๐/ ๐๖ / ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะพร้อมข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๕/ ๐๕ / ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐/ ๐๕ / ๒๕๖๕ ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๙/ ๐๕ / ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่อง ยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๓๐/ ๐๓ / ๒๕๖๕ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
๑๕/ ๐๓ / ๒๕๖๕ ประกาศผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๑๔/ ๐๓ / ๒๕๖๕ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑/ ๐๓ / ๒๕๖๕ การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒/ ๐๒ / ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๑๔/ ๑๐ / ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูปฏิบัติการสอน)
๐๖/ ๑๐ / ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูปฏิบัติการสอน)
๒๘/ ๐๕ / ๒๕๖๔ ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
๒๑/ ๐๕ / ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( ครูปฏิบัติการสอน,พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย )
๑๓/ ๐๕ / ๒๕๖๔ ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐/ ๐๕ / ๒๕๖๔ ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
๗/ ๐๕ / ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
๗/ ๐๕ / ๒๕๖๔ ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
๕/ ๐๕ / ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
๑๙/ ๐๔ / ๒๕๖๔ ประกาศ เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๕/ ๐๓ / ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒๔/ ๐๒ / ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (All in one) และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมติดตั้ง
๒๓/ ๐๒ / ๒๕๖๔ ประกาศผลการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๑๕/ ๐๒ / ๒๕๖๔ การสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๙/ ๐๒ / ๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (All in one) และเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ พร้อมติดตั้ง
เอกสารประกอบ
๒๘/ ๑๒ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๒๓/ ๑๒ / ๒๕๖๓ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๑๕/ ๐๖ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๑๒/ ๐๖ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๑๒/ ๐๖ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๐๔/ ๐๖ / ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๐๔/ ๐๖ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๓๑/ ๐๕ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๒๙/ ๐๕ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๒๕/ ๐๕ / ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน(เพิ่มเติม)
๒๒/ ๐๕ / ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน
๒๑/ ๐๕ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๑๕/ ๐๕ / ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)
๓๐/ ๐๔ / ๒๕๖๓ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔/ ๐๓ / ๒๕๖๓ โครงการหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๓/ ๐๓ / ๒๕๖๓ เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย , พนักงานขับรถยนต์ , นักการภารโรง)
๒๓/ ๐๓ / ๒๕๖๓ เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูปฏิบัติการสอน,พนักงานธุรการ)
๒๓/ ๐๓ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย , พนักงานขับรถยนต์ , นักการภารโรง)
๒๓/ ๐๓ / ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูปฏิบัติการสอน,พนักงานธุรการ)
๑๑/ ๐๓ / ๒๕๖๓ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๑๑/ ๐๓ / ๒๕๖๓ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูปฏิบัติการสอน,พนักงานธุรการ)
๐๑/ ๑๒ / ๒๕๖๒ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๒๙/ ๑๑ / ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๒๑/ ๑๑ / ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑๙/ ๐๙ / ๒๕๖๒ ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๔ / ๐๙ / ๒๕๖๒ เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๒๖ / ๐๖ / ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
๑๓ / ๐๖ / ๒๕๖๒ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
๑๑ / ๐๓ / ๒๕๖๒ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๑ / ๐๙ / ๒๕๖๑ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายขนมในโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๑ / ๐๘ / ๒๕๖๐ รับสมัครครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ
๐๕ / ๐๕ / ๒๕๖๐ การสอบราคาจ้างเหมาบริการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑๓ / ๐๓ / ๒๕๖๐ รัฐมนตรี ศธ.มอบนโยบาย ผอ.เขต
๙ / ๐๓ / ๒๕๕๙ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือประเภทวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง ( A.T.C.)
๘ / ๐๓ / ๒๕๕๙ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)
๒๖ / ๐๒ / ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
๒๕ / ๐๒ / ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)
๑๙ / ๐๒ / ๒๕๕๙ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ)
๐๘ / ๐๒ / ๒๕๕๙ ขอเชิญร่วมปั่นร้อยดวงใจ สานสายใย ราชภัฎ - ราชนครินทร์
๒๘ / ๐๑ / ๒๕๕๙ โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน
๒๘ / ๐๑ / ๒๕๕๙ การประกวดคลิปวีดีโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ" ตามโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๕๙
๒๘ / ๐๑ / ๒๕๕๙ กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒๗ / ๐๑ / ๒๕๕๙ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
๒๕ / ๐๘ / ๒๕๕๘ สถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
๑๗ / ๐๘ / ๒๕๕๘ สอบราคาจ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๗ / ๐๗ / ๒๕๕๘ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง