กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นายไพรอส บุญเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวธิดา ธนาวณิชกุล
นางสาวนุสรา กลิ่นหอม
นางสาวศิริอักษร ธรรมมิ
นางสาวสุชาดา เฮงเจริญ
นายวัชรพงศ์ ดาแดง
นายอาทิตย์ วิจารย์
นางสาวกัญญ์ภัทร์ ตนะวรรณสมบัติ
นางสาวสุนทรี กว้างขวาง
นางสาวกาญจนา เพ็งพิศ
นางสาววราภรณ์ พวงสีเงิน
นางสาวปิยะวดี พฤกษรัตน์
นางสาวจุฑามาศ มีประเสริฐ
นางสาวณัฐสุดา ประดิษฐวงศ์
นางสาวภิรดี กางนอก
นางแก้วตา สุทธิศรี
นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์
นายจำลอง บ่่อชน
นางสวสุมาลี เลิศวิลัย
นางสาวนันทิยา โพธิ์สิงห์
นางสาวพรพิมล อำไพศรี
นางสาวอริสรา ประทุมจิตร์
นางสาวนิชาภา กิจประมงศรี
นางสาวนุสบา นพศิริ
นางสาวศิริขวัญ จันทร์พลอย
นางสาวชลธิชา พุกสุข
ออกแบบโดย dsite.in.th