กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสาวภารวี กล่อมปัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวอัญชลี พรพิทักษ์กุล
นางสาวประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชค
ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ โชตินฤวร
นางสาวอาชิตา โพธิสอน
นายพีระพล กังวรากุล
นงสาวจุฑามาศ ทัศนา
นายประสิทธิ์ สว่างกุล
นายพุฒิพงษ์ ชุ่มชูจันทร์
นางสาวสุกัญญา วันเดวา
นางสาวภาวิณี สุขตาล
นางสาววราภรณ์ สงวนยวง
นายธนาพงศ์ มงคลวรวรรณ
นางสาวอมรรัตน์ ประชีพฉาย
นางสาวสุภัสสร อินทรพิทักษ์
นางสาวลออรัตน์ มาตรทอง
นายศราวุฒิ วังงาม
นายศักรินทร์ อุสารัมย์
นางสาวรัชฎาพิมล ปรุดรัมย์
นางสาวอารยา คณารักษ์
ออกแบบโดย dsite.in.th