กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวพัชรัตน์ ไอศูรย์สมบัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเพียร เกตุพูลเฉลิม
นางไพรัช อิทธิยาภรณ์
นางสาวสมทรง น้อยเจริญ
นางสาวจิตรวดี วิรัตน์ตนะ
นายประศาสน์ ตันเจริญ
ว่าที่ ร.ต.หญิง สรารัตน์ ศิริกาญจน์
นางสาววัชราพร อุทโธ
นางสาวนันทนิตย์ ยาจันทรา
นางสาวหนึ่งฤทัย ภักดีรุจีรัตน์
นางสาวประภัสสร คงเจริญ
นางสาวศิวพร ทองมาก
นายภาสกร บุญยืน
นางสาวนพมาศ การดี
นางชยาภา แสงอุทัย
นางสาวนพมาศ เนื่องแก้ว
นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ
นาวสาวกรกมล ดีประเสริฐ
ออกแบบโดย dsite.in.th