วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่ระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี โดยบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล

2.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม

5.  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ส่งเสริมบุคลากรและชุมชนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี และครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ออกแบบโดย dsite.in.th