กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

นางสาวสุพิชญาย์ นาคเณร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวิชาญ นาโตนด
นางสันทนี บุญห่อ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวปวีณา ศรีรักษ์สูงเนิน
นางสาวนันทนา สุขประเสริฐ
นางสาวปิยนุช นิยมไชยวิสาล
นางเยาวลักษณ์ ประจะเนย์
นายอนุวัฒน์ ปลื้มใจ
นางสาวพรนภา ผ่อมเอี่ยม
นางสาวกัลยา พาณิชย์วัฒนานุกูล
นายปริญญา ยาทิพย์
นางสาวลัดดาวรรณ์ ลิขิตวาศ
นางสาวสุภาวดี แย้มผกา
ออกแบบโดย dsite.in.th