กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวจันทร์จิรา นิลเนียม
นางสาวกติณภัทร สุขเจริญ
นายอดิเรก ภักตร์ผ่อง
นางสาวศิริวรรณ โหลแก้ว
นายสิริณัฐ มานะวะ
นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ
นางสาวสิริปนัดดา กึมรัมย์
นางสาวรุจิรา ต้อยยาตี
นายนพดล คนเพียร
ออกแบบโดย dsite.in.th