กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวประถมพร โคตา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเกศแก้ว ชัยศิริ
นางอรทัย ปาอ้าย
นายชัยยุทธ์ ธนธรรมพิทีกษ์
นางสุพิศ เบ็ญมาศ
นางสาววลัยรัชช์ ตอรบรัมย์
นางสาวจีรวรรณ กัลปา
นางสาวนพรัตน์ มั่นยิ่ง
นางสาวสาริณี ภู่ระหงษ์
นางสาววาสนา มาลัย
นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน
นางสาวจิตติญา งามศิริ
นางสาววรัญรดา บุญเจริญ
สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ มุ่งไธสง
นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์
นางสาวพรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์
นายนิพนธ์ สงวนบุญญพงษ์
นางสาวมาวิณี ดลราษี
นางสาวสุตาภัทร ชุมมุง
นางสาวหัสยา แดงป่า
นายปองภพ ตระกูลศุภชัย
นายโชคชัย เปการี
นายปฏิภาณ ด้วงบู่
นายพิทักษ์พงษ์ บุญทันสุนี
นางสาวพรพรรณ บุณยะบูรณ์
นางสาวรวยรินทร์ เพียรพิทักษ์
นายธีรภัทร คีระกูล
นางสาวสุรีย์พร คำอุทธา
นางสาววันทนา แดงเจริญ
นายผดุงศักดิ์ ครองสกุล
นางสาวฐิตา วิหครัตน์
นายธนพล ทวิชัย
ออกแบบโดย dsite.in.th